Nordjysk Motor Co.
Tøjeksperten Aabybro
Kaffebaren
Springeren
Mortensens Mad
Ertmansfisk

Børne- og Familieudvalget skal tage beslutning om midlertidig etablering af udflytter-børnehave i Nørhalne SI i lejede lokaler tilhørende Nørhalne Fodboldgolf, da den fysiske kapacitet i Nørhalne SI er udfordret.

Baggrund

D. 15. december 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre dagtilbudsstrukturen i Jammerbugt Kommune. En del af beslutningen indebar, at der ved alle skoler uden en overbygning skulle tilknyttes en integreret institution for børn fra 0-6 år.

Det betød, at man ændrede den organisatioriske og ledelsesmæssige forankring af  Børnehaven Regnbuen i Nørhalne, idet den blev organisatorisk forankret under Nørhalne Skole, som dermed blev en SI. En SI (samdreven institution) er en folkeskole med SFO og et dagtilbud, hvor der er fælles ledelse og fælles bestyrelse. Samtidig vedtog man, at der skulle oprettes 8 vuggestuepladser i forbindelse med børnehaven.

Børnehaven var på daværende tidspunkt normeret til 100 børn og der var 71 børn i børnehaven (pr. 31. december 2015). Samtidig viste prognosetallene for børnehaven, at der i overslagsårene ville være ledig kapacitet, idet børnetallet forventedes at falde fra 71 børn i 2015 til 51 børn i 2020. Tabel 1 viser prognosen fra Kortlægningsnotatet, udarbejdet i forbindelse med sagsfremstilling, december 2016.

Tabel 1 Forventet børnetal i kommunale dagtilbud 3-6 år, december 2015, Jammerbugt Kommune

Områder / Årgange201520162017201820192020
Nørhalne716256515151

I løbet af meget kort tid var alle vuggestuepladser optaget, og man udvidede derfor i maj måned 2017 vuggestuekapaciteten fra 8 til 12 pladser.

På nuværende tidspunkt er vuggestuen normeret til 12 børn, mens børnehaven er normeret til 75 børn.

Nuværende situation

Nørhalne området oplever en positiv befolkningstilvækst. Det er et populært område og man oplever, at mange unge mennesker flytter både til og hjem til byen. Samtidig betyder det, at børnetalsprognosen fra 2015 har vist sig ikke at være positiv nok, idet der er flere 3-6 årige end prognosen forudsagde. I juni 2019 er der således 98 3-6 årige børn i Nørhalne Skoledistrikt.

På baggrund af ovenstående gode historie er børnehavekapaciteten i børnehaven i Nørhalne under pres. Tabel 2 viser indskrevne børn i børnehaven fra 1. maj 2019 indtil 1. april 2020.

Tabel 2 Indskrevne børn, Nørhalne børnehave, Jammerbugt Kommune

Månedmaj 19jun 19jul 19aug 19sep 19okt 19nov 19dec 19jan 20feb 20mar 20apr 20
Børnetal626975767880868993989976

Som vist i tabel 2 vil den fysiske kapacitet i børnehaven være udfordret fra august 2019 og fremadrettet. Det skal anføres, at kapaciteten også er udfordret i april måned 2020, trods det at en stor del af børnene starter i førskole 1. april 2020.

Stigningen i antallet af børn mellem 3-6 år betyder, at der både er en aktuelt udfordring, men også en udfordring på sigt.

Forvaltningen har gennem længere tid været i dialog med ledelse for at finde egnede løsninger på den aktuelle udfordring.

Midlertidig løsning

En mulig midlertidig løsning på udfordringen omkring den fysiske kapacitet, er oprettelse af en udflytterbørnehave etableret som en Naturbørnehave. En løsning, som også er drøftet med skolebestyrelsen, og som de bakker op om.

Det vil være muligt at leje egnede lokaler hos Nørhalne Fodboldgolf, Engvej 39, 9430 Vadum, i perioden 1. oktober 2019 til 1. april 2020. Et forslag, som Nørhalne Skole og SI selv har gjort forvaltningen opmærksom på.

Nørhalne Fodboldgolf er beliggende i umiddelbar nærhed af Nørhalne Skole og SI, og der er dels et stort udendørs areal, som er egnet til formålet, dels egnede lokaler, som børnehaven kan benytte, hvis der opstår vejrlige situationer, som gør udendørsophold umulige. Der er således et stort opholdsrum på 125 m2, køkken og 2 toiletter, som Nørhalne Børnehave kan benytte, når vejret ikke tillader, at man opholder sig ude med børnene.

Nørhalne Skole og SI ønsker at lave en turnusordning, således at alle børnehavebørnene og medarbejderne på skift får mulighed for at blive omfattet af tilbuddet.

Skole- og dagtilbudsafdelingen har taget kontakt til Ejendomscentret, Jammerbugt Kommune, således at Ejendomscentret kan sikre, at de kontraktlige forhold og fysiske rammer er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ejendomscentret oplyser, at Planafdelingen vurderer, at etablering af en midlertidig udflytter-børnehave i Nørhalne Fodboldgolfs lokaler vil kræve en ansøgning om Landzonetilladelse, idet der er tale om en ændring af den eksisterende brug af lokalerne. Der vil være en høringsperiode på 2 uger. Parallelt med anmodning om landzonetilladelse, vil en evt. ansøgning om byggetilladelse blive behandlet.

Såfremt Børne- og Familieudvalget godkender etableringen af den midlertidige udflytter-børnehave i Nørhalne Fodboldgolf vil ovenstående blive iværksat, således udflytter-børnehaven kan være en realitet pr. 1. oktober 2019.

Langsigtet løsning

Udflytterbørnehaven løser kun udfordringen midlertidigt. Der er behov for en mere langsigtet løsning for på sigt at kunne håndtere udfordringen med den manglende fysiske kapacitet.

Forvaltningen har derfor allerede været i dialog med Ejendomscentret og Nørhalne Skole og SI. Sammen vil parterne undersøge forskellige løsningsforslag idet der ønskes en kvalificeret faglig vurdering af muligheder for at udvide den fysiske kapacitet. Der ønskes en både faglig, pædagogisk og økonomisk løsning for Nørhalne Skole og SI.

Økonomi

I forbindelse med evt. etablering af en udflytter-børnehave i lokalerne tilhørende Nørhalne Fodboldgolf, vil der være behov for at fremskaffe ekstra inventar til brug for udflytter-børnehaven, såsom:

·         Borde og stole til ca. 25 børn

·         Reoler til opbevaring af legetøj

·         Garderober

·         Legetøj og redskaber til brug for børnehaven

I alt forventer Skole- og dagtilbudsafdelingen en éngangsudgift på ca. 40.000 kr.

Derudover vil der være driftsudgifter forbundet med etableringen. Skole- og dagtilbudsafdelingen forventer, at driftsudgifterne beløber sig til:

Husleje: 14.000 kr. mdl. inkl. vand, lys og varme.

Derudover vil der være løbende udgifter til rengøring i forhold til det gældende serviceniveau for kommunale institutioner.

Alle udgifter forsøges afholdt af Skole- og dagtilbudsafdelingen indenfor Skole- og dagtilbudsafdelingens budgetramme, dog skal der tilføres ekstra midler til Ejendomscentret til udgifter vedr. rengøring.

Børne- og Familieudvalget besluttede følgende

  • at godkende midlertidig etablering af udflytter-børnehave i Nørhalne Fodboldgolf i perioden 1. oktober 2019 til 1. april 2020
  • at godkende iværksættelse af undersøgelse af forskellige løsningsforslag for at udvide den fysiske kapacitet i Nørhalne SI

Kilde: Jammerbugt Kommune

Hotel Phønix
Minitel
Kaffebaren
Aabybro pizza og steakhouse