Staudemarken
Printereksperten

Videreførelse af “Aktiv med Demens”

Projektet Aktiv med demens var et to-årigt projekt, som skulle være afsluttet med udgangen af 2019. Med Folketingets aftale om at udmønte reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023, er det blevet muligt at forlænge projektet.

Aktiv med demens Nordjylland er et tværkommunalt projekt med et tilbud til mennesker med demens i et tidligt stadie og deres familier og venner i Thisted, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Aalborg Kommune. Projektet er støttet af SATS-puljemidler og samarbejder med Alzheimerforeningen Nordjylland og Musikterapiuddannelsen AAU.

 

Projektet blev startet i efteråret 2017 og det var tanken, at det skulle køre frem til udgangen af 2019.

 

I november 2019 blev der i Folketinget indgået en aftale om at udmønte reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023. Reserven afløser den tidligere SATS-pulje.

 

Der er i den fireårige periode afsat i alt 52 mio. kr. til at videreføre de hidtidige projekter med rådgivnings- og aktivitetscentre, som bl.a. tilbyder rådgivning og støtte samt sociale og fysiske aktiviteter til mennesker med demens, herunder yngre med demens, og deres pårørende. Midlerne aftrappes i perioden på følgende måde: 2020: 20 mio. kr., 2021: 17 mio. kr., 2022: 10 mio. kr., 2023: 5 mio. kr. Tanken er at kommunerne i perioden selv skal finde muligheder for at videreføre aktiviteterne. Aktiv med demens har en andel af de 52 mio. kr. svarende til ca. 7,4 mio. kr. fordelt over de fire år.

 

For Jammerbugt kommunes vedkommende deltager man i fælles aktiviteter – herunder kompetenceudvikling. Herudover drives der i regi af projektet demenscafeer for borgere med demens i et tidligt stadie og deres pårørende. Der er endvidere igangsat et tilbud med motion til demente borgere.

 

Forlængelse af projektet er blevet drøftet med de øvrige kommuner. Det tilkendegives fra alle øvrige kommuner – med undtagelse af Rebild kommune – at der er en interesse i at fortsætte projektet.

 

En sådan fortsættelse forudsætter en fornyet ansøgning til Sundhedsstyrelsen med beskrivelse af blandt andet projektets elementer, organisering og finansiering. Der forudsættes formentlig en vis grad af medfinansiering.

 

I den oprindelige ansøgning og projektet har medfinansieringen bestået af medarbejdertimer til lokalt at støtte op om initiativer og koordinering. Dette kan fortsættes i et nyt set-up

 

Tidsfristen for ansøgning til Sundhedsstyrelsen er 31. januar 2020.

 

I de indledende drøftelser med de øvrige kommuner er det tilkendegivet, at man ønsker en mere decentral struktur på projektet, således den enkelte kommune i højere grad får råderet over sin andel af puljemidlerne. Baggrunden for dette er, at man i højere grad ønsker at kunne tilpasse initiativerne til en lokal kontekst. Dette indarbejdes i projektansøgningen.

 

Aktiviteterne i projektet fremgår af det vedlagte bilag.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social og Sundhedsudvalget træffer beslutning om;

  • at Jammerbugt Kommune indgår i samarbejde med Aalborg, Brønderslev, Vesthimmerlands, Mariagerfjord, Thisted og Morsø kommuner om at videreføre samarbejdet om Aktiv med Demens i et nyt set-up, og indgår i udarbejdelsen af en ansøgning om fornyet tildeling af midler
  • at Jammerbugt Kommune medfinansierer i form af medarbejdertimer til lokalt at støtte op om initiativer og koordinering.

 

Bilag

Bilag Aktiviteter. Aktiv med demens: Aktiviteter. Aktiv med demens

Kilde: Jammerbugt Kommune

Vejgaard sten og krystaller
Ballast – KFUM
Hop og rul